NYME-Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet


 

Tisztelt Látogató!

A tantárgyi követelményeket ezen oldalon találja, míg az egyes tantárgyak részletes leírása, tematikája, szakonkénti bontásban, a baloldali menüből választható ki.>>

 

 

Általános tantárgyi követelmények:

 

Általános tudnivalók:

 

Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlati jegy megszerzéséhez a minimális tanulmányi pontszám összegyűjtése szükséges, amely több részből tevődik össze. A félév során öt személyre szóló házi feladatot (HF.) kell elkészíteni, és 2 zárthelyi dolgozatot (KZH) kell megírni. A ZH. dolgozatok időtartama 100 perc. A HF-tal elérhető pontszám legalább 1, maximum 2 pont. A HF-okat az azok kiadásakor ismertetett időpontban kell beadni. A beadott HF-ot akkor fogadjuk el, ha tartalmilag és formailag az elvárható minimális követelménynek megfelel. Az elégtelen HF.-okat visszaadjuk javításra. A késve leadott HF-okért feladatonként és hetente egy pontot vonunk le a félév során összegyűjtött pontokból. Javított házi feladatra maximum egy pont adható. A ZH dolgozat során összetett gyakorlati feladatot kell megoldani, amely magába foglalja a félév addig elhangzott gyakorlati óráinak anyagát. Az itt megszerezhető pontszám 50 pont dolgozatonként. Nincs lehetőség a ZH dolgozatok javítására. Ha valakinek hiányzás miatt a ZH dolgozatot pótolnia kell, akkor a pótlást pótgyakorlaton teheti meg nagyon indokolt esetben.

 

A félév igazolásának feltételei:

 

- a kiadott hf.-ok legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjának 12.00. órájáig történő beadása,

 

- az előadásokról való hiányzások száma (igazolt + igazolatlan) nem haladhatja meg az 5 heti óraszámot,

 

- a hiányzások igazolására orvosi igazolás vagy dékáni engedély szolgál, vagy az előadó, gyakorlatvezető előzetes szóbeli engedélye. Az igazolás nem mentesít a hiányzó anyagrész vagy gyakorlat pótlása alól.

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

 

- a félév igazolása;

- a kiadott HF.-ok a szorgalmi időszak utolsó napjának 12.00. órájáig történő beadása (legalább elégséges minőségben);

 

- a minimális tanulmányi pontszám ( 56 pont) elérése.

 

A gyakorlati jegy kiszámítása:

 

A gyakorlati jegyet a HF-okra és ZH. dolgozatokra kapott összpontszám alapján számítjuk ki, figyelembe véve a HF-ok késései miatti levonásokat. A félév során elérhető összpontszám 110 pont.

A gyakorlati jegyek pontszámhatárai: (2) elégséges ; 56-70, (3) közepes ; 71-81, (4) jó ; 82-95, (5) jeles ; 96-110.

 

A gyakorlati utóvizsga (a továbbiakban gyak.uv.):

 

Elégtelen gyakorlati jegy esetén a gyakorlati jegyet a gyak. uv.-n lehet megszerezni. A gyak.uv.-n egy 120 perc időtartamú ZH. dolg.-ot kell írni a gyakorlat teljes félévi anyagából. Gyak.uv.-t tenni csak a vizsgaidőszak első 10 munkanapján lehet, a tanszék által kijelölt és a hallgatósággal egyeztetett két időpontban (a két időpont között legalább egy hét van). A gyakorlati utóvizsga eredménye az írásbelivel szerzett pontok (0-100 pont) és a házi feladatok pontszámának összege alapján számítható.

 

Kollokvium:

 

Kollokviumra csak eredményes gyakorlati jeggyel rendelkező hallgató bocsátható. A vizsgán a hallgatónak bizonyítania kell, hogy elsajátította a szemeszter anyagát globálisan és részletekbe menően, jártasságot szerzett a példamegoldásban és rendelkezik a mérnöki gondolkodásmód és szemlélet alapjaival. Eredményes kollokviumi jegyhez a tétel három kérdésének mindegyikére legalább elégséges szintű választ kell adni.

 

Az itt nem tárgyalt kérdésekben a TVSZ (Tanulmányi Vizsgaszabályzat) a mértékadó.