A SZILÁRDSÁGTAN KÍSÉRLETI MÓDSZEREI

 

A tantárgy gondozója: Dr. Szalai József, Dr. Fodor Tamás

A tantárgy jellege: nappali faipari mérnökhallgatók, a faszerkezet-tervező szakirányban választható

A tantárgy oktatásának időpontja: 5. tanév, 2. félév

Az oktatás módja, órakerete: előadás: 2 óra/hét
gyakorlat: 2 óra/hét

A számonkérés módja: aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium

A tantárgy oktatásának célja:
A gyakorlati feszültség- és alakváltozásmérés elveinek, módszereinek és kivitelezéseinek megismerése.

A tantárgy kapcsolata más tárgyakkal:
Alapozó tárgyak: Matematika, Ábrázoló geometria, Fizika, Számítástechnika
Ráépülő tárgyak: Faanyagismerettan, Forgácsoláselmélet, Ragasztás és felületkezelés, Építéstan,
Faszerkezetek méretezése, Fatartógyártás, Gyártmányfejlesztés

Témakörök:
Alakváltozási és feszültségi állapot.

Anyagtörvények.

A rugalmasságtan alapegyenletei.

Anyagvizsgáló gépek, berendezések.

Nyúlásmérőbélyeges alakváltozás mérés: sztatikus mérések, dinamikus mérések, Elmozdulásmérők.

Optikai feszültségvizsgálat.

A tantárgy oktatásának módszertana:
Előadás: nagy táblás tanteremben tartott szabad előadás
Gyakorlat: kötetlen tantermi konzultáció feladatok, példák megoldási módszereinek begyakorlására, mérési gyakorlatok

Szakmai követelményrendszer:
A tantárgy témakörében felsorolt ismeretek elsajátítása, az oktatási célokban megnevezett feladatok megoldásában készség és jártasság megszerzése.

Irodalom:
Kötelező irodalom:
Csizmadia B.-Koppány I. (1981): Mérés és modellezés. Tankönyv Kiadó, Budapest.
Thamm F.-Ludvig Gy. et al. (1968): A szilárdságtan kísérleti módszerei. Műszaki
Könyvkiadó, Budapest.

Ajánlott irodalom:
Lukács Gy. (1963): Méréstechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
Müller, K.L. (1971): Handbuch der Modellstatik. Springer-Verlag. Berlin,
Heidelberg, New York.