VÉGESELEM-MÓDSZER

 

A tantárgy gondozója: Dr. Fodor Tamás

A tantárgy jellege: szervezett doktoranduszképzés

A tantárgy oktatásának időpontja: tetszőleges

Az oktatás módja, órakeret: előadás: 2 óra/hét
gyakorlat: 2 óra/hét

A számonkérés módja: aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium

A tantárgy oktatásának célja:
A végeselem-módszer megismerése és alkalmazása a faipari teherviselő szerkezetek (építési szerkezetek, bútor-, ajtó-, ablakszerkezetek) tervezésében és analízisében.

A tantárgy kapcsolata más tárgyakkal:
Alapozó tárgyak: Matematika, Sztatika, Szilárdságtan, Kinematika és kinetika, Numerikus matematika,
Számítástechnika.
Ráépülő tárgyak: Gépelemek, Faipari gépek, Ajtó-ablakszerkezetek, Bútorszerkezetek, Építéstan, Faipari
műveletek.

Témakörök:
Történeti áttekintés: a végeselem-módszer kialakulása.

A rugalmasságtani peremérték-feladat megfogalmazása és megoldásának klasszikus módszerei. Rúdszerkezet, tárcsaszerkezet, lemez- és héjszerkezet.

A peremérték-feladat megoldása végeselem-módszer alkalmazásával: Az elmozdulásmezőn alapuló approximáció. Galjorkin-Ritz eljárás. Elemek és elemcsaládok. Konvergencia és hibaanalízis.

Végeselem-módszer alkalmazása szerkezetek mechanikai tervezéséhez. Modellalkotás.

A tárgy oktatásának módszertana: tantermi előadás és számítógépes laboratóriumi gyakorlat.
Előadás: nagy táblás tanteremben tartott szabad előadás
Gyakorlat: számítógépes laboratóriumi gyakorlat, feladatok megoldási módszereinek begyakorlása

Szakmai követelményrendszer:
A végeselem-módszer elméleti ismerete és gyakorlati alkalmazása egyszerű szerkezetek tervezéséhez, analíziséhez.

Irodalom:
Kötelező irodalom:
Fodor T. (1996): Bevezetés a végeselem-módszerbe (VEM) és az ANSYS megismerése. EFE. Egyetemi
jegyzet, Sopron.

Ajánlott irodalom:
Zienkiewicz O. C. (1977): The finite element method. Mc. Graw Hill, London.
Bathe, K.J. (1986): Finite-Elemente Methoden. Springer Verlag. Berlin, Heidelberg, New York.
Popper Gy. (1985): A végeselem-módszer matematikai alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
Kurutzné Kovács M.-Schárle P. (1986): A végeselem-módszer egyszerű elemei és elemcsaládjai.
Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
ANSYS User's Manual for Revision 5.0, Procedurs VI., Commands VII., Element VIII., Swanson
Analysis System, Inc., Houston, USA, 1992.